Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„МК-ОРО“ ЕООД – еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския Регистър с „МК-ОРО“ ЕООД ЕИК: 200880104 със седалище и адрес на управление гр.София, ул. Загрене 4 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“) – стопанисва и управлява сайта www.mk-oro.com („Сайта“) и се занимава с продажба на бижута („Услуги“).

Когато Ви предоставяме нашите Услуги, ние събираме, обработваме и съхраняваме Ваши лични данни. Настоящата Политика за поверителност цели да Ви информира как обработваме Вашите лични данни, в какъв обем, за какви цели, на какви основания и за какъв период, както и за практиките, които прилагаме за да осигурим законосъобразното боравене с Вашите лични данни и тяхната сигурност. Тук също ще намерите информация относно как да се свържете с нас в случай че имате въпроси относно обработката на личните Ви данни, а и в случаите, в които искате да упражните някое от своите права.

Ние от MК-ОРО ЕООД приемаме боравенето с лични данни много сериозно и по тази причина се придържаме както към приложимото национално и европейско законодателство, така и към добрите практики в областта. Приложимата нормативна уредба включва (но не се изчерпва с) Общия регламент за защита на личните данни – Регламент (ЕС) 679/2016 („Регламента“ и/или „GDPR“), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях подзаконови нормативни актове, мнения, решения и препоръки на национални и европейски институции и др.

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕ

При обработване на Вашите лични данни, Дружеството спазва законово установените принципи за обработване на данните. Обработваме данни само на посочените в нормативната уредба основания и целим да сме максимално прозрачни при осъществяването на дейността си. Отделно от това събираме само онези данни които са минимално необходими за постигане на целите на събирането, като при това се стараем да поддържаме данните максимално актуални. Не на последно място, съхраняваме събираните данни само за срока, необходим за постигане на целта на обработване като поддържаме адекватно и подходящо ниво на сигурност на обработването и съхранението на Вашите лични данни.

КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

Решението дали, кога и как да използвате нашия Сайт и/или Услуги е изцяло Ваше. Формите за регистрация и/или за попълване на профилите Ви събират от вас данни и информация, чието предоставяне е задължително и доброволно. Данните, които са задължителни, са такива, без които е невъзможно да Ви предоставим Услугите. При посещението на Сайта и използването на Услугите се предоставят следните лични данни:

• Данни, събирани при регистрацията в Сайта – при създаване на онлайн профил, Вие ни предоставяте Ваши данни като имена, електронна поща, парола, а по желание и адрес за кореспонденция и телефон. както и банкова информация (банкова сметка, банка и др.) с цел заплащане на използваните услуги;
• Данни, събирани при посещение и използване на Сайта – при посещенията на Сайта ни събираме данни като Вашето IР, дата и час на посещение, информацията за браузъра, който ползвате, информация за използваната операционна система, настройките на езика и друг набор ограничена лична информация. В допълнение към това, Сайтът използва бисквитки (кукита) и социални приставки, с цел по-качествено, бързо и персонализирано функциониране. Повече информация относно това какви данни събираме при посещението на Сайта, можете да намерите в Политиката ни за Бисквитките, достъпна на този линк (insert hyperlink).
• Данни, обработвани с цел подобряване на Услугата и повишаване на качеството на клиентското обслужване – в тези случаи обработваме данните от формата за контакт с нас, данни, посочени в анкети, допитвания и формуляри, статистически и агрегирани данни и др. За маркетингови цели (на основание Вашето съгласие или наш легитимен интерес) обработваме ваши данни за контакт, за да Ви изпращаме новини, приложения, оферти. В случай че не желаете да се свързваме с вас за целите на директния маркетинг, можете да възразите срещу това и да оттеглите съгласието си по посочения в настоящата политика ред.
• Други лични данни, които можем да събираме при употребата на Сайта и/или предоставянето на Услугите са например данните, които ни разкривате при и по повод комуникацията с нас – чрез попълване на формата ни за контакт, чрез подаване на мнение, препоръка или оплакване.

ЦЕЛ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИТЕ

Обработването на вашите данни е винаги свързано с някоя от или част от Услугите, независимо предоставяна от Дружеството или поискана от потребителя. Обработването на вашите лични данни е подчинена на някоя от следните цели:

• Установяване на самоличността на субекта на данните, в случаите, в които това е необходимо
• Управление и предоставяне на Услугите на Сайта, вкл. извършване на дейности по техническа поддръжка на сайта, добавяне на нови функционалности, за използването на сайта;
• Комуникация с клиента по повод предоставянето на Услугите, като например изпращане на известия, уведомления за проблеми или грешки в работата на сайта, подаване на жалби, молби, оплаквания, абониране и прекратяване на абонамента за бюлетини и съобщения, изискване на повече информация относно поръчка на потребителя и неговите специфични нужди.;
• Установяване и/или предотвратяване на незаконосъобразни действия или на действия, които противоречат на Общите Условия за използване на сайта (виж тук) [insert hyperlink] или на настоящата Политика за поверителност;
• Извършване на статистически анализи и оценки с цел развитие и подобряване на Услугите;
• За защита на правата на Дружеството и неговите законни интереси;
• За други цели, определени в Общите условия и следващи се от естеството на услугите и начина им на ползване (когато такива цели са налични);

СПОДЕЛЯНЕ НА ДАННИ

„МК-ОРО“ ЕООД се стреми да споделя ваши лични данни само в краен случаи и само в случаите, в които това се налага с оглед предоставянето на съответната услуга, сключването, изпълнението и отчитането на изпълнението на договор и/или защита на законните интереси на Дружеството и потребителите си.
Списък с третите страни с които обменяме данни, можете да намерите тук (insert hyperlink).
Когато защитаваме правата и законните интереси на дружеството и ако това е свързано с използване на услугите на консултанти, адвокати, одитори, преводачи и други професионалисти, може да им разкрием ваши лични данни само и единствено до колкото това е необходимо за осигуряване на съдействието споменатите лица. В ограничени случаи и само до колкото това е необходимо за извършване на услугата, достъп до вашите данни могат да имат и наши сигурни партньори – доставчици на технически услуги, като например уеб дизайн, поддръжка на информационните технологии и инфраструктурата на дружеството, обслужване на използвания софтуер и др. Дружеството се е уверило в това, че избраните от нас партньори спазват приложимото законодателство както и най-високи стандарти на професионална етика и информационна сигурност и поверителност.
Дружеството не споделя, нито предава ваши данни на трети лица с маркетингова или друга цел.

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ

Ние съхраняваме вашите данни само за минимално необходимия срок с оглед предоставяне на Услугите. Сроковете на съхранение се определят при съблюдаване на изискванията на законодателството и добрите практики в областта на предоставяне на услуги по търсене и намиране на работа, както и при отчитане на спецификите на дейността ни, на предоставяните услуги и на техническите характеристики и възможности на инфраструктурата ни. Сроковете не съхранение може да се повлияят от това дали съхраняваните данни са ни необходими за защита на наши правни интереси или от промени в националното и наднационалното законодателство.

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА

„МК-ОРО“ ЕООД обработва вашите лични данни само за целите и спазвайки принципите, посочени в настоящата политика. Стремим се да обработваме само минимално необходимата информация за да предоставяне на услугите ни и да съхраняваме данните ви само за минимално необходимите срокове. Нашите служители са обучени и инструктирани как да боравят с данните ви при спазване на законовите изисквания и препоръките и добрите практики в областта. Използваме съвременна хардуерна и софтуерна инфраструктура, за да осигурим защитата и поверителността на данните ви. В случаите, в които това е възможно, използваме техники за анонимизация на данните ви.

ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Във връзка с обработването на вашите лични данни имате следните права:
• Право на информираност – имате правото да поискате от нас да потвърдим дали и в каква степен обработваме ваши данни, както и правото да получите, когато това е възможно, копие на обработваните от нас ваши лични данни.
• Право на корекция – по всяко време имате право да поискате от нас да коригираме (актуализираме, допълним) ваши лични данни, които обработваме, ако те са непълни или неправилни.
• Право на изтриване – ако обработваме ваши данни незаконно (без законово основание) или ако обработването на данните нарушава законните ви интереси за защитата на данните, можете да поискате от нас изтриване на тези данни. Следва да вземете под внимание, че, по причини от различно естество (например, имаме законово задължение да ги съхраняваме), може да не изтрием данните ви веднага.
• Право на ограничаване на обработването – в следните случаи можете да поискате да ограничим обработването на данните ви:
o Ако оспорвате верността на обработваните лични данни – в тези случаи ограничението ще се прилага за времето, нужно за установяване точността/верността на данните;
o Обработваме данните ви без основание, но вместо да изтриете обработваните данни сте пожелали обработването да бъде ограничено;
o Ние вече нямаме нужда от данните ви, но вие ги изисквате с цел установяването, упражняване или защита на ваши правни претенции;
o Възразили сте срещу обработваните от нас ваши данни.
• Право на преносимост на данните – когато обработваме ваши данни въз основа на вашето съгласие или изпълняваме договор, сключен между нас и вас, и въпросното обработване се извършва по автоматизирана процедура, можете да поискате да ви предоставим обработваните данни с цел тяхното пренасяне при друг администратор на лични данни. Ние ще ви предоставим данните в структуриран, обичаен и машинно четим формат в обем и срок, в които това е възможно.
• Право на възражение – можете да повдигнете възражение срещу обработването на данните ви, в случаите, в които обработваме данните ви като част от изпълнението на задачи от обществен интерес или при упражняване на публична власт, или ако считаме обработването на данните ви като нужно за защитата на законните ни интереси. Във връзка с обработване на данните ви за целите на директния маркетинг можете да подадете възражение по всяко време, без да е необходимо да посочвате причините за възражението си.
• Право на подаване на жалба – ако считате, че с обработването на данните ви нарушаваме вашите права или европейското и националното законодателство в областта на защита на личните данни, моля не се колебайте да се свържете с нас на посочените в настоящата политика начини за контакт. Ние ще отговорим на вашите въпроси.

Освен изброените по-горе права, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, използвайки следните данни за контакт:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518,
Деловодство: тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519,
факс 02/91-53-525
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

За да оправяне към Дружеството на въпроси, питания, молби, искания за упражняване на права и друга комуникация, моля свържете се с нас на адрес info@mk-oro.com. На всяко ваше искане ще отговорим без излишно забавяне в срок от тридесет дни след получаване на искането. Ако не сме в състояние да спазим цитирания срок, ще ви уведомим своевременно като в уведомлението ще посочим и причините за забавянето.

С нас можете да се свържете по следните начини:
Адрес: София, ул. Загрене 4
Електронна поща: info@mk-oro.com
Телефон: 0889899973